для студентів відділення транспортні системи
Перший (бакалаврський)  рівень вищої освіти
Спеціальність – 275 «Транспортні технології 
Спеціалізація – (275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті))
Кількість год/кредитів ECTS за навчальним планом – 255/9
Дисципліна «Пасажирські перевезення» є невід’ємною складовою циклу професійних фахових дисциплін для підготовки студентів спеціальності – 275 «Транспортні технології, спеціалізації «275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Опанування курсу передбачає наявність ґрунтовних знань і умінь із суміжних курсів – Загальний курс транспорту, Транспортні засоби, Основи теорії транспортних процесів і систем, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях та самостійної роботи.
Цільовими завданнями дисципліни «Пасажирські перевезення» є: навчити студентів ефективної та раціональної організації пасажирських перевезень і управління транспортними системами пасажирських перевезень, технологічними процесами пасажирських перевезень на основі досконалих знань в галузі організації та технології процесів, що є складовими транспортної системи.
Метою дисципліни є формування системи знань і розумінь концептуальних основ організації і управління пасажирськими перевезеннями, набуття вмінь щодо керування технологічними процесами пасажирських перевезень.
Курс «Пасажирські перевезення» є важливою частиною підготовки бакалаврів до науково-практичної діяльності