Перший (бакалаврський)  рівень вищої освіти

Спеціальність – 275 «Транспортні технології

Спеціалізація – (275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті))»

Кількість год/кредитів ECTS за навчальним планом – 120/4

 

 1 Мета та завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни: вивчення видів та форм транспортно-експедиційного обслуговування, особливостей технологічних процесів транспортно-експедиційного обслуговування та формування системних знань і практичних умінь у майбутніх фахівців з транспортно-експедиційної роботи.

Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування отриманих знань в їх практичній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

-                основні етапи розвитку транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО) підприємств, організацій та населення на Україні і за рубежем;

-                аналіз різних форм ТЕО, тенденція розвитку, принципи створення, структура і функції транспортно-експедиційних підприємств і відділень;

-                технологічний процес комплексного еталонного ТЕО методики вибору раціональної форми організації ТЕО і визначення доцільності використання автомобільного транспорту;

-                особливості ТЕО в умовах ринку і досвід роботи експедиторських фірм та їх роль в організації логістичних систем;

-                організація ТЕО населення.