Мета і завдання курсу


Метою викладання та вивчення ІПМС   виступає  підготовка студентів- майбутніх фахівців  до ефективної комунікації у їхньому академічному та професійному оточенні , ознайомлення студентів з нормами сучасної англійської мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів,  розвиток вміння та вдосконалення навичок, необхідних для вивчення лексики наукового та професійного характеру, професійних термінів і понять.

Основні завдання:

формування ділового мовлення в усній та писемній формах, складання з точки зору структури  і відповідних вимог окремих ділових паперів;  формування у студентів вільного користування лексикою побутового та технічного характеру; підвищення загального рівня культури ділового спілкування; збагачення словника студентів термінологічною, фаховою лексикою, навчити вільно орієнтуватися у словнику англійської мови, правильно використовувати його залежно від сфери й мети спілкування.

Студенти повинні знати:

предмет,мету вивчення, завдання і значення курсу;  загальні вимоги до складання та оформлення професійних термінів і понять документів;   терміни, професіоналізми та фразеологію майбутнього фаху;  розмовні штампи та кліше при складанні ділової кореспонденції;  норми ділового етикету і мовної поведінки;  особливості  професійного спілкування;  навички непідготовленої іноземної мови . 

Студенти  повинні  вміти:

читати, розуміти, перекладати тексти науково-технічного та професійного характеру зі спеціальності;  володіти культурою діалогічного мовлення; здійснювати аналіз тексту та вміти аргументувати його; сприймати, відтворювати наукові фахові тексти та різноманітні                              професійні документи, ділові папери, вести ділові бесіди і переговори з професійних питань; правильно вибирати мовні засоби в залежності від ситуації і        особливості співрозмовника; готуватися до публічного виступу; дотримуватися етикету спілкування.